Menu
Site Selector

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2019

Általános
18szep

Utalványok

 A Tanács 2016/1065 Irányelv miatti módosítás az utalványokra vonatkozó, 2019. január 1-jétől hatályba lépő Áfa tv-t is érinti. Az irányadó 2016/1065/EU tanácsi irányelvvel (a továbbiakban: irányelv) összhangban az Áfa tv. megkülönbözteti az egycélú és a többcélú utalványokat az adófizetési kötelezettség keletkezésének szempontjából. Az irányelv célja, hogy minden olyan esetben, amikor arra lehetőség van, az adóztatás már az utalvány kibocsátásakor megtörténjen. Az adóztatáshoz azonban szükséges ismerni az ahhoz szükséges adatokat. Ezért az egycélú utalványt az irányelv úgy definiálja, hogy az olyan utalvány, amelynek esetében az utalvány kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termékek, illetve szolgáltatások értékesítésének, illetve nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékek, illetve szolgáltatások után fizetendő áfa összege. A fizetendő áfa összegéhez ismerni kell az alkalmazandó adómértéket és az adóalapot, míg a teljesítési hely ismerete azért fontos elem, mivel előfordulhat, hogy két tagállamban is azonos adómérték van hatályban egy termék vagy szolgáltatáskörre, ezért nem elegendő pusztán annak az ismerete, hogy mekkora legyen a fizetendő adó. Tehát ezen kritériumok maradéktalan ismeretében valósítható meg az utalvány kibocsátásakor az adóztatás. Többcélú utalványnak azok az utalványok minősülnek, amelyek nem egycélú utalványok. Az Áfa tv. értelmében egycélú utalványok esetében az adófizetési kötelezettség az utalvány kibocsátásakor és átruházásakor keletkezik, míg többcélú utalványok esetében adófizetés kizárólag egyszer, azok beváltásakor történik, mivel ez az az „időpont”, amikor az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok ismertek. Az irányelv további részletszabályokat tartalmaz a közvetítői, ügynöki értékesítések tekintetében is.  Az Áfa tv. rendelkezései értelmében a módosult szabályokat a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványokra kell először alkalmazni.

 

Az elektronikus kereskedelem

Az Áfa tv. értelmében amennyiben az adóalany az EU-n belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, akkor meghatározott értékhatár alatti távolról is nyújtható szolgáltatások után a letelepedése szerinti tagállamban, annak szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettségét teljesítenie. Ez az egyszerűsítés az adóalany által a letelepedése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatásokra vonatkozik, amennyiben ezen szolgáltatások adó nélküli összesített ellenértéke sem a tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem haladta meg a 10 000 EUR-t vagy az annak megfelelő nemzeti pénznemben számított összeget.

Az Áfa tv. értelmében a 10 000 EUR értékhatár Ft-ban történő megállapításához az Európai Központi Bank által a 2017/2455/EU tanácsi irányelv elfogadásának (2017. december 5.) napján közzétett Ft/EUR árfolyamot (313,96 forint/euró) kell alkalmazni. Ez az átváltásra vonatkozó egyéb szabályok figyelembevétel azt jelenti, hogy belföldön letelepedett adóalanyok esetében az értékhatár 3 100 000 Ft, 2019. január 01-jétől.

 

Fordított adózást érintő módosítások

Szintén EU-s szabályokhoz kapcsolódnak a fordított adózást érintő módosítások. A hatályos szabályok értelmében belföldi fordított adózás vonatkozik egyes gabonákra és acéltermékekre, az üvegházhatású gázra, valamint meghatározott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokra. Tekintettel arra, hogy az eredeti EU-s szabályozással összhangban a magyar szabályozás is kivezette volna 2018. december 31-ével a fordított adózást ezekre a termékekre, szolgáltatásra, a módosítás törölte a kivezetést, azaz 2018. december 31-ét követően változatlanul fordított adózás vonatkozik ezen termékeknek és szolgáltatásnak az Áfa tv-ben meghatározott feltételek melletti értékesítésére, 2022. június 30-ig bezárólag.

A munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások tekintetében Magyarország a fordított adózást a jelenlegi szabályok alapján alkalmazhatja, egészen 2020. december 31-ig.

 

Fuvarozás

Az EUB vonatkozó ítéletével összhangban rögzíti, hogy az exportált, illetve meghatározott vámeljárások alatt álló termékekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás (pl. fuvarozás, termékek fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolgáltatás) adómentességének feltétele az is, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy számára nyújtsák, aki (amely) a termékexportot, vagy a meghatározott vámeljárás alá tartozó termékkel az adóztatandó tényállást megvalósítja.

 

Időszakos elszámolású ügyletek

Az időszakos elszámolású ügyletekre a módosítás rögzíti, hogy amennyiben az adóalanynak az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adófizetési kötelezettsége (pl. az elszámolási időszak utolsó napján), azonban az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját megelőzően az adóalany jogutód nélkül megszűnik, úgy az adófizetési kötelezettség a jogutód nélküli megszűnés napját megelőző napon beáll.

 

Nyilvántartásba vételét megelőzően keletkezett áfa levonása

 A tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók, illetve az áfa regisztrált külföldi adóalanyok az adóköteles tevékenységükhöz igazoltan kapcsolódó beszerzéseikre tekintettel a nevükre szóló számla alapján adólevonási jogot gyakorolhatnak akkor is, ha a beszerzésre az adóhatósághoz történő bejelentkezésüket megelőzően került sor. Esetükben a 153/A. § alkalmazása bizonyos esetekben az adólevonási jog elenyészéséhez vezethet (például a bejelentkezés időpontját megelőző több mint két évvel korábbi teljesítési időpontú beszerzés esetén). Ennek elkerülése érdekében a törvény kimondja, hogy ilyen esetekben a kérdéses beszerzésekhez kapcsolódó levonási jogot a bejelentkezés napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorolhatja az adóalany.

 

Év közben is választható lesz a pénzforgalmi elszámolás

 2019. január 1-jétől az adóalany lehetőséget kap arra, hogy év közben válassza a pénzforgalmi elszámolásra történő áttérést, amennyiben alanyi adómentességet alkalmaz és az alanyi adómentessége azért szűnik meg, mert a választhatóságára jogosító értékhatárt év közben átlépi.

 

5 százalékra csökken az ESL és UHT tejek áfa mértéke

2019. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökken az ESL és UHT tejek áfa mértéke. Ezáltal mind a friss, mind a tartós tejre azonos 5%-os adómérték fog vonatkozni.

 

Online számla adatszolgáltatás

A Mód tv. kihirdetését követő naptól (2018. július 26-ától) hatályos módosítás értelmében a számlát befogadó adóalanynak a 100 000 Ft áfa tartalmat elérő vagy azt meghaladó számlákról havi és negyedéves bevalló áfa alany esetében először a 2018. július 1-jét magában foglaló áfa bevallásában kell, míg az éves áfa bevallóknak a 2019. január 1-jétől induló áfa bevallásában kell adatot szolgáltatni. Tehát az éves áfa bevallók a befogadott számlák tekintetében 2018. évben történő levonási jog gyakorlása esetén csak az 1 millió Ft áfa tartalmat elérő vagy meghaladó számlákról kötelesek adatot szolgáltatni. A havi és a negyedéves áfa bevallók a befogadott számlák tekintetében ugyanakkor már a 2018. július 1-jét magában foglaló adó-megállapítási időszakról beadott bevallásukban és azt követő bevallásaikban sem kötelesek partnerenként összesíteni a számlák összegét, és az értékhatár elérése esetén azokról is adatot szolgáltatni, mivel a július 1-jétől induló bevallás benyújtási határidejében (aug. 20/okt. 20) már nem hatályos a partnerenkénti összesítésre vonatkozó szabály. Ez a könnyítés az éves bevallók esetében a 2019. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozik először.

Abban az esetben, ha a számlát még 2018. július 1-jét megelőzően állították/bocsátották ki, de az adót 2018. július 1-jét követően kell megállapítani és bevallani, akkor az adatszolgáltatásra még a régi (2018. július 1-jéig hatályos) szabályokat kell alkalmaznia a számlát kibocsátó adóalanynak.  

 

Pénzvisszatérítéshez kapcsolódó adóalap-csökkentés

A hatályos szabályok az adóalap utólagos csökkentése körében rendezik azt az esetet, amikor az adóalany olyan vevő, igénybevevő részére térít vissza utólag pénzt meghatározott termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele miatt promóciós céllal, aki azt a terméket, szolgáltatást nem közvetlenül tőle, hanem az értékesítési láncban „közéjük ékelt” szereplőtől szerezte be. 2019. január 1-jétől a módosítás egyértelművé teszi, hogy pénzvisszatérítéshez kapcsolódó adóalap-csökkentés nem alkalmazható, ha az adóalap csökkentésre jogosító ügylet és a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet fordítottan adózik.

 

Ingatlan sorozat-jellegű értékesítése 

Az Áfa tv. értelmében az ingatlan sorozatjellegű értékesítése adóalanyiságot keletkeztet. Azon adóalanyok esetében, akik kizárólag az ingatlan sorozatjellegű értékesítése miatt válnak áfa alannyá, az adót az adóhatóság állapítja meg. Azonban ahhoz, hogy az adóhatóság meg tudja állapítani az adót, az adóalanynak ezt a tényt be kell jelenteni az adóhatósághoz. A módosítás a sorozatjellegű ingatlanértékesítéshez kapcsolódóan rendezi az állami adó- és vámhatóság felé történő bejelentési kötelezettség határidejét. Ennek értelmében a sorozatjellegű ingatlan-értékesítés miatt adóalannyá váló személynek, szervezetnek az adóalanyiságot eredményező termékértékesítéséről a teljesítés időpontját követő 30 napon belül kell bejelentést tennie az e célra rendszeresített nyomtatványon. 2018. naptári év tekintetében a bejelentési kötelezettséget 2019. január 30-ig kell teljesíteni. 

 

Áfa visszatérítés – Szerbia, Törökország

 Az Európai Unión kívüli államokkal való kereskedelmi kapcsolatos erősítése érdekében a módosítás megteremti a Szerbiával és a Törökországgal történő áfa-visszatérítési viszonossághoz szükséges első lépést. A Mód tv. kibővíti a harmadik országok listáját a Szerbiai Köztársasággal, valamint a Török Köztársasággal, azonban eltérő hatálybalépéssel és hatállyal. Szerbia esetében a módosítás 2019. január 1-jei hatálybalépéssel biztosítja a Szerbiában letelepedett adóalanyok részére a belföldön felszámított áfa-visszatéríttetésének lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a Szerbiában letelepedett adóalanyok részére az áfa-visszatéríttetés lehetősége a 2018. december 31-ét követően teljesített ügyletek tekintetében adott először.

A Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok esetében az áfa-visszatéríttetés hatályba lépése feltételhez kötött. A rendelkezés a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter által közzétett határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba. Tehát az áfa-visszatérítési viszonosság hatályba lépéséhez szükséges a török fél visszajelzése. Egyebekben török-magyar viszonylatban az áfa-visszatérítés hatálya szűkebb, az kizárólag a termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybe vett úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybe vett szolgáltatást terhelő áfára, valamint a kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatást terhelő áfára vonatkozik majd.